Metoda

Autorem a šiřitelem metody je prof. Reuven Feuerstein, pedagog a psycholog, který přednášel na univerzitách v Evropě i Americe.

 

Vytvořil ucelenou řadu instrumentů – obsáhlých pracovních listů se specifickým dopadem na jednotlivé poznávací funkce člověka.

Je profesorem pedagogické psychologie v Izraeli. V letech 1945-48 pracoval jako speciální pedagog s mladistvými, kteří přežili holocaust. Soustředil se na potenciální možnosti změn u dětí, které podávaly slabé výkony ve škole.

 

R. Feuerstein tvrdí, že inteligence není stabilní veličina a že děti s nižším IQ skorem je možné učit a rozvíjet je tak, aby dosáhly na lepší intelektové výkony.

 

Více o autorovi na www.iriinc.us a www.icelp.info

 

Program instrumentálního obohacování se skládá z dvaceti sad pracovních listů, tzv. instrumentů. Každý instrument se zaměřuje na konkrétní poznávací deficit, přičemž má i obecný přesah.
Instrumenty jsou postupně a pravidelně využívány v hodinových lekcích- terapiích. Při frekvenci 3 – 5hodin týdně trvá celá terapie 2 roky. V praxi je ale z mnoha důvodů nejčastější frekvence 1 – 2 hodiny týdně.
Pracuje se ve formě individuální i skupinové. Vhodnost té či oné varianty závisí na potřebách a deficitech klienta. Obě varianty mají své přednosti. Výhodou skupinové terapie je kromě finanční stránky i možnost vidět řešení problémových úloh očima někoho jiného a rozšiřovat si tak obzor o jiný přístup vedoucí k vyřešení daného úkolu.

 

V jednotlivých blocích jsou úlohy uspořádány tak, aby nenásilně stoupala jejich obtížnost, s tím , že se využívá již nabytých zkušeností. Instrumenty rozvíjí potenciál klienta ve směru širších souvislostí a schopnosti propojit získané dovednosti s praktickými situacemi v životě.

 

Důležitou součástí práce s instrumenty je komunikace a schopnost co nejpřesněji se vyjadřovat. Klient se učí dívat na problém z různých úhlů pohledu, reagovat adekvátně k situaci a měl by být schopen formulovat a obhájit svůj postoj k řešení dané situace. Velký prostor je věnován spolupráci a vzájemnému naslouchání. Lektor se snaží v každé situaci vystupovat jako průvodce klienta jednotlivými úkoly. Jde především o vnitřní motivaci klienta.

 

Použity materiály PaedDr. E. Váňové